Bären Gässlin
sleeve picture Bären Gässlin Frölich Geschray So Well Wir Machen 1978
sleeve Bären Gässlin Der Lieb zu gefallen 1978
sleeve Bären Gässlin Der Mönch von Salzburg 1980
sleeve picture Bären Gässlin Walther von der Vogelweide 1980
sleeve picture Bären Gässlin Mythomania 1982

HOME