Manuel Göttsching BACK
Jacket Manuel Göttsching E2-E4 1984
Jacket Manuel Göttsching Dream & Desire 1991
Jacket Manuel Göttsching Die Mulde 2005
Jacket Michael Hoenig
Manuel Göttsching
Early Water 1995
Jacket Manuel Göttsching Concert for Murnau 2005
Jacket Manuel Göttsching E2-E4 Live 2005
Jacket Manuel Göttsching Joaquin Joe Claussell
meets
Manuel Göttsching
2006
Jacket Manuel Göttsching Live at Mt. Fuji 2007
sleeve Manuel Göttsching E2-E4 Live in Japan 2009

BACK